P1170237P1170242P1170252
Asud siin: Algus > Hoolekogu
 
 
Hoolekogu liikmed 2023/2024 õppeaastal:
 
Karli Veelain - hoolekogu esimees (Sinilille rühma lastevanemate esindaja)
Diana Purga - hoolekogu aseesimees (Rukkilille rühma lastevanemate esindaja)
Kreete Roman - protokollija (Võilille rühma lastevanemate esindaja)
Andres Arandi - Pääsusilma rühma lastevanemate esindaja
Jane Ojala - lasteaiaõpetajate esindaja

abivallavanem Kaie Toobal - lasteaiapidaja esindaja

 

Hoolekogu


KLS paragrahv 24 sätestab hoolekogu mõiste, olemuse ja tegevuse järgmiselt:
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevuse vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linna valitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.


Hoolekogu
1. kuulab ära lasteaia direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2. annab lasteaia direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3. teeb lasteaia direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5. osaleb oma esindaja kaudu lasteaia vaba õpetaja ametikoha täitmiseks kuulutatud komisjoni töös;
6. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse (vajadusel);
7. otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.
 
 
Please activate JavaScript in your browser.

» Sitemap