Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL > Põhimäärus

Põhimäärus

Vastu võetud 22.08.2006 nr 53
jõustumine 01.09.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

§ 1.  Üldsätted

 (1) Vastemõisa lasteaed (edaspidi lasteaed) on Suure-Jaani valla hallatav õppeasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

 (2) Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi ja individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades luua võimalused ja tingimused sotsiaalselt tundliku, vaimselt ergu, ennastusaldava, kaasinimesi arvestava ja keskkonda väärtustava tervikliku isiksuse kujunemiseks ning hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

 (3) Lasteaia tegevuse aluseks on haridusministri välja antud koolitusluba.

 (4) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja oma põhimäärusest.

 (5) Lasteaia asukoht ja aadress on Viljandimaa, Suure-Jaani vald, 71301 Vastemõisa küla.

 (6) Lasteaial on oma alaeelarve, mille kinnitab Suure-Jaani Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

 (7) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab vallavolikogu.

 (8) Laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra kehtestab Suure-Jaani vallavalitsus (edaspidi valitsus).

 (9) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaia direktor koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 2.  Lasteaia struktuur

 (1) Lasteaed on ette nähtud lastele vanuses esimesest eluaastast kuni seitsmenda eluaastani. Lasteaias võidakse moodustada vastavalt vanusele rühmi.

 (2) Vastavalt vajadusele ja võimalustele võib moodustada liitrühmi, laste arv kuni 18 last.

§ 3.  Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
[ - jõust. 03.05.2009]

 (2) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (4) Lasteaial on lasteaia tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning Suure-Jaani valla kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (5) Lapse arengu jälgimiseks ja õppe-kasvatustegevuse hindamiseks peab lasteaia iga rühm päevikut.

 (6) Õpetus ja kasvatus toimub eesti keeles.

 (7) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

 (8) Lasteaia tööaja re¸iimi määrab vallavalitsus vastavalt lasteaia võimalustele ja arvestades lapsevanemate soove.

§ 4.  Lasteaia direktori pädevus

[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

  Lasteaia direktor:
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
 1) tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
 2) omab õigust koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras;
 3) kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 4) peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveorganisatsiooni tehtud ettekirjutisest;
 5) koostab lasteaia eelarve kooskõlastatult vallavalitsuse ja hoolekoguga ning esitab selle vallavalitsuse kaudu vallavolikogule kinnitamiseks.
 6) koostab ja kehtestab töökorralduse reeglid ja ametijuhendid;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
 7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia pedagoogide ja töötajatega;
 8) on kohustatud tagama lasteaia tulemusliku töö koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
 9) korraldab konkursi õpetajate ning eripedagoogi vaba ametikoha täitmiseks.

§ 5.  Lasteaia direktori töölevõtmine

[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (1) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (2) Kehtetu.

[ - jõust. 03.05.2009]

 (3) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu Suure-Jaani vallavanem või tema volitatud ametiisik.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 6.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia pedagoogid (direktor, õpetajad, eripedagoogid).

[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (2) Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (3) Iga pedagoogilise nõukogu liige on kohustatud viibima kõigil nõukogu koosolekutel, võtma aktiivselt osa arutatavate küsimuste ettevalmistamisest ja nõukogu tööst ning täitma õigeaegselt ja täpselt vastuvõetud otsuseid.

§ 7.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (3) Hoolekogu volituste tähtaeg on üks aasta.

§ 8.  Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
 3) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
 5) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seadusega, käesoleva põhimäärusega või vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 9.  Hoolekogu töökord

 (1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (3) Lasteaia iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja(d). Lasteaia hoolekogusse võib kuuluda kuni 4 vanemate esindajat. Lasteaia pedagoogiline nõukogu valib õpetajate esindaja oma koosolekul. Vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust Suure-Jaani valla huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (4) Hoolekogus vabaks jäänud kohale valivad antud rühma vanemad uue esindaja, kes kinnitatakse hoolekogu liikmeks üldises korras.

§ 10.  Laste õigused

  Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 11.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Lapsevanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

 (2) Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse edendamise nõuetest;
 3) tasuma igakuiselt lasteaiatasu vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
 4) informeerima koheselt rühma õpetajat lapse lasteaiast puuduma jäämisest ja teatama kirjalikult lasteaia direktorile lapse lasteaiast lahkumise soovist.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 12.  Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad. Lasteaia personali miinimumkoosseisu kinnitab haridusminister määrusega, millest lähtuvalt määrab lasteaia personali koosseisu lasteaia direktor.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

§ 13.  Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused

 (1) Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, tööjuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas seadusandlusega.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

 (3) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lasteaiaküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

 (4) Personal tagab asutuse vara säilimise, selle taastamise ja täiendamise ning sihipärase kasutamise.

 (5) Personal jälgib lasteaia territooriumi, ruumide, sisseseade seisukorda, töökaitse- ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendab abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

§ 14.  Pedagoogid ja nende kohustused

 (1) Pedagoogid on direktor, õpetaja ning logopeed.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (2) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu, tervise ja turvalisuse eest lasteaias.

 (3) Pedagoogid kohustuvad tagama kehtiva õppekava, tegevus- ja päevakava järgmist.

 (4) Pedagoogid valmistavad lapsi ette kooli astumiseks.

 (5) Pedagoogid kuuluvad pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning selle parandamiseks ettepanekute tegemine lasteaia direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (6) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

§ 15.  Pedagoogi töölevõtmine ja atesteerimine

 (1) Õpetajate ja eripedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]

 (2) Õpetajate ning eripedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine vastavalt haridusministri poolt kinnitatud atesteerimise tingimustele ja korrale.

§ 16.  Lasteaia tervishoiutöötaja

  Lasteaia tervishoiutöötaja:
 1) jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
 2) koostab sotsiaalministri määrusega lasteaia päevakavale kehtestatus nõuetele vastava asutuse päevakava, mille kinnitab direktor;
[RT IV, 20.09.2013, 12 - jõust. 23.09.2013]
 3) kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;
 4) nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

§ 17.  Muud töötajad

  Muud töötajad:
 1) tagavad lasteaia majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö;
 2) tagavad laste tervisliku ning häireteta toitlustamise.

§ 18.  Vara; finantseerimine; järelevalve

 (1) Lasteaia valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.

 (2) Lasteaia eelarve on osa Suure-Jaani valla eelarvest, selle kinnitab vallavolikogu.

 (3) Lasteaia eelarve tuludeks on:
 1) eraldised riigieelarvest;
 2) eraldised Suure-Jaani valla eelarvest;
 3) laekumised asutuste, organisatsioonide, ettevõtete ja üksikisikute annetustest;
 4) lasteaia põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

[ - jõust. 03.05.2009]

 (31) Lasteaed võib oma põhitegevuse kõrval seda kahjustamata tegeleda õppekavavälise koolituse, huvitegevuse, ringitegevuse, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise, õppematerjalide valmistamise, koostamise ja kirjastamise, ruumide rentimise, majutamise ja toitlustamisega.

[ - jõust. 03.05.2009]

 (4) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse arvestamine toimub vastavalt tegelikele kulutustele ja haridusministri määrusega kinnitatud piirnormidele.

 (5) Muude kulude katmine toimub valla eelarve vahenditest ning osaliselt vanemate poolt.

 (6) Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestab vallavolikogu.

 (7) Lastaia raamatupidamise arvestust peab vallavalitsuse finantsosakond.

[ - jõust. 03.05.2009]

 (8) Riiklikku järelvalvet õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridusministeeriumi ametnikud ja maavalitsuse haridusosakond haridusministri määrusega kehtestatud korras.

 (9) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta regulaarselt aruandeid õigusaktidega ettenähtud korras.

§ 19.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu. Vallavalitsus informeerib otsusest kirjalikult haridusministrit ja maavanemat.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus vanematele ja lasteaia personalile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (3) Vallavalitsus algatab lasteaia tegevuse lõpetamise kui:
 1) lasteaial puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
 2) vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteaia edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

 (4) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaiateenuse kasutamist teises lasteaias.

§ 20.  Põhimääruse muutmise kord

  Vallavolikogu kinnitab lasteaia põhimääruse ning vajadusel muudab seda.


 

Arnold Pastak

Vallavolikogu esimees