Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL > Lapsevanemale > Hoolekogu

HoolekoguKLS paragrahv 24 sätestab hoolekogu mõiste, olemuse ja tegevuse järgmiselt:
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevuse vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või  linna valitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
 

Hoolekogu

1. kuulab ära lasteaia direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2. annab lasteaia direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3. teeb lasteaia direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5. osaleb oma esindaja kaudu lasteaia vaba õpetaja ametikoha täitmiseks kuulutatud komisjoni töös;
6. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse (vajadusel);
7. otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

2019/20202018/2019

Hoolekogu protokoll nr 5

Hoolekogu protokoll nr 4

Hoolekogu protokoll nr 3

Hoolekogu protokoll nr 2

Hoolekogu protokoll nr 1

2017/2018

Hoolekogu protokoll nr 3

Hoolekogu protokoll nr 2

Hoolekogu protokoll nr 1

2016/2017

Hoolekogu protokoll nr 4

Hoolekogu protokoll nr 3

Hoolekogu protokoll nr 1

2015/2016

Hoolekogu protokoll nr 6

Hoolekogu protokoll nr 5

Hoolekogu protokoll nr 4

Hoolekogu protokoll nr 3

Hoolekogu protokoll nr 2

Hoolekogu protokoll nr 1

2014/2015

Hoolekogu protokoll nr 3