Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL > Kodukord

Kodukord

Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

Lasteaed on avatud 6.45-18.00. Lapsele tuleks järele tulla hiljemalt 17.50, et jõuaksite lapse rahulikult riidesse panna.
Hommikul kuni kella 7.30 on tööl üks õpetaja. Lapsevanem (või lapsevanema poolt volitatud täiskasvanud isik) annab hommikul lapse üle õpetajale. Lapsevanem teavitab lasteaia personali suuliselt või kirjalikult lapsele järeletulevast volitatud isikust. Laps ei tule üksinda lasteaeda lasteaia parklast, trepi pealt ja õuest ning ei lähe üksinda koju.
Laps tuleb lasteaeda puhanuna, puhtana ja puhaste ning tervete riietega. 
Soovitavalt tuua laps lasteaeda hommikusöögiks, s.o kell 8.30.
Õhtul teatab lapsevanem (või lapsevanema poolt volitatud täiskasvanud isik) õpetajale lapse kojuminekust. Last ei anta üle joobes isikule.

Riietus

Lapse riietamisel tuleb arvestada ilmastiku tingimusi, sest üldjuhul käime õues iga päev. 
Lapse riietel on lapse nimi ja õueriided on eraldatud kojumineku riietest. Suvel on samuti vajalik peakate. 
Laste riietel ei tohi olla pikki nööre ega paelkinniseid, mis võivad olla ohtlikud. Ohtude vältimiseks ei tohi riiete peal kanda pikki salle. Ohtlike olukordade ennetamiseks ei ole lasteaias lubatud lastel kaelas ja käe ümber kanda kette, paelu ja sõrmes sõrmuseid.
Lapsel on nimega varustatud riidest kottides magamis-ja võimlemisriided 
Lapsel on olemas vahetusjalatsid, pabertaskurätikud, kamm ja puhtad vahetusriided.
Suvepuhkusele minnes teevad lapsevanemad lapse kapi ja sahtli laste riietest, asjadest ja jalanõudest tühjaks.

Haigused

Haige lapse (nohu, köha, oksendamine, palavik, nakkushaigused) koht on kodus. Haige laps ei jaksa lasteaias olla ja samuti on oht nakatada teisi lapsi. 
Õpetaja ja õpetaja abi ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasaantud rohtusid, ega luba lapsel neid ka ise võtta.
Lapse haigestumisel või puudumisel teavitab lapsevanem lasteaeda esimesel võimalusel. Lapse puudumajäämisel võetakse laps söögipäevade arvestusest maha alates 2.päevast. Kui lapsevanem teavitab lasteaeda lapse puudumisest kella 15.00-ks, siis võetakse laps söögipäevade arvestusest maha järgmisest päevast. Puudumisest mitteteavitamisel last söögipäevade arvestamisest maha ei võeta. Peale puudumist lasteaeda tulemisest palume teavitada lasteaeda eelmisel päeval.
Soovitavalt teavitab lapsevanem õpetajaid lapse erivajadustest.
Lapse haigestumisel lasteaias võtame lapsevanematega ühendust ja haige laps tuleb koheselt koju viia.

Mänguasjad ja maiustused

Igal reedel võib laps kaasa võtta ühe oma kodu mänguasja. Lasteaia personal ei vastuta kaasavõetud mänguasja eest.
Iga päev võib lapsel kaasas olla kaisumänguasi, mis on kas kapis või lapse voodis.
Soovi korral võib laps kaasa võtta oma korras jalgratta. Rattaga sõiduks on kohustuslik kiiver. Jalgratas tuleb panna varjualusesse jalgratta hoidikusse või jalgratta jalale toetades, et jalgratas ei takistaks kuuri pääsemist. Jalgratta palume õhtul koju kaasa võtta, sest lasteaias ei ole rataste hoiuruumi. Jalgratta ja muude õues kasutatavate sõiduvahendite eest kannavad hoolt laps ja lapsevanem. Lapsevanema kohus on tagada, et lapse jalgratas või muu sõiduvahend oleks päeva lõpuks kuuris, lukuga rattahoidiku küljes või koju viidud. Aeda jäänud jalgratta eest õpetaja ei vastuta.
Laps ei võta lasteaeda kaasa maiustusi. Soovi korral maiustusi jagada, annab lapsevanem maiustused õpetaja kätte ja arvestab kogu rühma laste arvuga.
Lasteaeda ei võeta kaasa nätsu.

Mobiiltelefonid ja raha

Laps ei võta lasteaeda kaasa mobiiltelefone ja muid elektroonilisi suhtlemisvahendeid. 
Laps ei võta lasteaeda kaasa raha. Lasteaia personal ei vastuta kaasavõetud telefonide, elektrooniliste suhtlusvahendite ja raha olemasolu eest.

Sünnipäevade tähistamine

Lasteaias tähistame lapse sünnipäeva ühise lauluringiga. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi maiustustega, (välja arvatud isetehtud küpsetised),  arvestades seejuures laste arvuga lasteaia rühmades (40 last).

Koostöö lapsevanematega

Lasteaias toimuvast teavitame lapsevanemaid suuliselt, rühma facebooki gruppides, infostendide ja lasteaia kodulehe kaudu.
Lapsevanemad on oodatud laste tegevusi vaatama, osalema ühisüritustel ja koosolekutel, andma oma ideid ja tegema ettepanekuid.
Lapsevanem teatab rühmaõpetajale oma kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) ja informeerib õpetajaid nende muutumist. 
Lasteaiamaksu arve saadetakse Põhja-Sakala valla raamatupidamise poolt lapsevanema e-maili aadressile.
Lasteaia telefon on 43 97295.

Turvalisus lasteaias

Laste turvalisuse tagamiseks luuakse koos lastega rühmareeglid.
Laste ja töötajate turvalisuse tagamiseks on lasteaia välisuksele paigaldatud uksetelefon.
Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja lasteaiarühmas kuni 12 lapse kohta (liitrühmas kuni 10 lapse kohta).
Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma turvalisuse õuealal.
Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.