Vastemõisa lasteaed PÄEVALILL > Arengukava

Arengukava

Vastemõisa lasteaia Päevalill (edaspidi lasteaed Päevalill) arengukava aastateks 2019–2023 on dokument, mis määrab ära lasteaia arenduse valdkonnad, eesmärgid ja tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukava lähtub lasteaia põhimäärusest, sisehindamisaruandest, kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest ning Põhja-Sakala valla arengukavast aastateks 2019–2025.